รูปแบบงานบริการ

บริการงาน สืบติดตามพฤติกรรม
ตรวจสอบพฤติกรรมของคนรัก คู่สมรส หรือ บุคคลในปกครอง
พิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง อาชีพ วันเกิด ฐานะ สถานะภาพการสมรส ข้อมูลครอบครัว ฯลฯ
สืบหาที่อยู่ ที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ เพจเจอร์ ยานพาหนะ
ตรวจสอบประวัติส่วนตัว หรือ ประวัติการทำงาน หรือ สืบเบื้องหลังบุคคล
ถ่ายรูป ถ่ายวิดีโอ บุคคล หรือ สถานที่ หรือ ยานพาหนะ
สืบหาหลักฐาน หรือ พยานเพื่อฟ้องคด ีหรือ สู้คดี
สืบหาบุคคลสูญหาย หรือ หลบหนี หรือ สืบหาทรัพย์สิน
พิสูจน์ทราบผู้ปองร้าย ผู้ส่งบัตรสนเท่ห์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ ทางจดหมาย
สืบหาข้อเท็จจริงทั่วไป
สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์

บริการงาน สืบเพื่อธุรกิจ
หาแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์
สอบประวัติหรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน
หาข้อมูลการทำธุรกิจของคู่แข่งขัน ความเคลื่อนไหวหรือยุทธวิธีของคู่แข่ง
ตรวจสอบเบื้องหลังหรือความน่าเชื่อถือของคู่ค้าหรือผู้ร่วมทุน
ตรวจสอบทรัพย์สินหรือหลักฐานกรรมสิทธิ์ของบุคคลและนิติบุคคล
ตรวจสอบการทุจริตหรือความรั่วไหลหรือการบ่อนทำลายภายในองค์กร
สืบหาติดตามจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามค้นหาทรัพย์สินสูญหายของบริษัท
สืบหาหลักฐานพยานเพื่อฟ้องคดีหรือสู้คดี
สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์

บริการงาน สืบเพื่อหน่วยราชการ
ตรวจสอบพฤติกรรม นักการเมือง และ ข้าราชการ
สืบหาข้อมูลและหลักฐานการฝ่าฝืนกฎหายเลือกตั้ง
สืบสวนกรณีอื่นตามความประสงค์

บริการงาน สืบทั่วไป
รับประกาศแจ้งคนหาย ของหาย สัตว์เลี้ยงหาย ทางอินเตอร์เน็ต
รับฝึกสอนนักสืบเป็นรายบุคคลหรือเป็นหมู่คณะทั้งหลักสูตรทั่วไปและหลักสูตรเฉพาะ
รับทำงานวิจัยทุกประเภท ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง หรือการตลาด

Facebook Comments